fbpx

Allmänt

För KEWAB-koncernen är personlig integritet viktigt. Vi eftersträvar en hög nivå av dataskydd. I denna policy förklarar vi hur vi samlar in och använder personuppgifter. Vi beskriver också dina rättigheter och hur du kan göra dem gällande.

Du är alltid välkommen att kontakta oss om du har frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter. Kontaktuppgifter står sist i denna text.

1.     Vad är en personuppgift och vad är en behandling av personuppgifter?

Personuppgifter är alla uppgifter om en levande fysisk person som direkt eller indirekt kan kopplas till den personen. Det handlar inte bara om namn och personnummer utan även om till exempel bilder och e-postadresser.

Behandling av personuppgifter omfattar alla åtgärder av personuppgifter som sker i digitalmiljö eller i manuella register oavsett om de sker automatiserat eller manuellt. Det handlar om till exempel insamling, registrering, strukturering, lagring, bearbetning och överföring.

2.     Personuppgiftsansvarig

För de behandlingar som sker inom KEWAB-koncernens verksamhet är det – om inget annat anges – bolaget som du är anställd av, alternativt erhåller tjänster från eller samarbetar med, som är personuppgiftsansvarig.

KEWAB-koncernen utgörs av följande bolag;

KEWAB, Kenneth Wahlström AB, 556378-6093, Box 8026, 650 08 Karlstad

UTAB, Ulvsby Transport AB, 556338-3313, Box 8026, 650 08 Karlstad

CD Entreprenad AB, 556420-2082, Östra Bangatan 4, 782 34 Malung

Lindholms i Nunnestad AB, 556663-0330, Industrivägen 3, 547 72 Otterbäcken

Slam- och brunnrensning i Karlstad AB, 556439-0077, Smidesvägen 4, 686 33 Sunne

3.     Vilka personuppgifter samlar vi in om dig och varför?

Anställda

För anställda behandlar vi i huvudsak namn, personnummer, adress och kontaktuppgifter, bankkonto för löneutbetalning samt uppgifter som den anställde lämnat om närmast anhörig. Vi behandlar dessa personuppgifter för att kunna fullgöra våra skyldigheter enligt anställningsavtal och för att uppfylla regler i lag och kollektivavtal.

För att kunna uppfylla gällande kundavtal och lagkrav behandlar vi även information som genererats om den anställde med anledning av den verksamhet som drivs, det kan röra sig om exempelvis arbetsdagböcker inom våra uppdrag, körjournaler, CV, utbildnings- och behörighetsbevis, etc.

Kunder och andra affärspartners

För kunder och andra affärspartners, så som samarbetspartners, leverantörer, potentiella kunder, etc., behandlar vi i huvudsak;

  • Namn, adress, telefonnummer, e-postadress, arbetsgivare och befattning
  • Finansiella uppgifter så som bankkontonummer
  • Personuppgifter som lämnas av kunder och andra relationer, eller av annan part för deras räkning, för utförande av tjänster
  • Personuppgifter som genereras av KEWAB-koncernen vid utförande av tjänster

Dessa personuppgifter behandlas för att vi inom KEWAB-koncernen ska kunna uppfylla de bindande krav som ställs på oss i lagar och förordningar, kund- och samarbetsavtal, etc., samt för att utveckla och driva vår verksamhet framåt genom affärskontakter, rekryteringar och marknadsföring.

Sponsoransökande

När du ansöker om sponsorskap på vår hemsida samtycker du samtidigt till att vi lagrar och behandlar de uppgifter som du lämnar till oss via formuläret för ändamålet att leverera våra tjänster, skicka erbjudanden, fakturor och annan information, samt i övrigt kunna fullfölja vårt ansvar som avtalspart. Inkomna sponsoransökningar utvärderas som regel en gång per månad. Avslagna ansökningar raderas direkt efter utvärdering.

Nominerade till KEWABs idrottspris

När du nominerar en kandidat till tävlingen ”KEWABs idrottspris” på vår hemsida samtycker du samtidigt till att vi lagrar och behandlar de uppgifter som du lämnar till oss via formuläret för ändamålet att administrera tävlingen och kontakta nominerade deltagare för information gällande tävlingen.

Observera att om du lämnar någon annans personuppgifter är du ansvarig för att KEWAB får behandla även de personuppgifterna i enlighet med tillämpliga integritetsvillkor.

Namn och bild på vinnaren, prestationer för vilken hon/han blivit nominerad till tävlingen, samt juryns motivering publiceras på hemsidan och KEWABs Facebooksida efter avslutad tävling.

Inkomna nomineringar lagras till dess att tävlingen är avslutad.

4.     Personuppgiftsbiträden

I en del situationer är det nödvändigt att anlita andra parter för att fullfölja våra åtaganden. En sådan part kan exempelvis vara en IT-leverantör för ekonomi- eller projektuppföljningssystem eller en underentreprenör för projektberedning, etc. Dessa leverantörer och underentreprenörer är då personuppgiftsbiträden till KEWAB-koncernen.

Genom att se till att lämpliga avtalsgarantier ställs på dessa parter kommer KEWAB-koncernen säkerställa skyddet och sekretessen av de personuppgifter som vi är personuppgiftsansvarig för. När personuppgiftsbiträden anlitas sker det endast för de ändamål som är förenliga med de ändamål vi själva har för behandlingen.

KEWAB-koncernen lagrar och behandlar personuppgifter i Sverige som huvudregel. Om personuppgifter måste behandlas utanför EES görs detta endast i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning.

5.     Aktörer som är självständigt personuppgiftsansvariga

KEWAB-koncernen delar även personuppgifter med vissa andra aktörer som är självständigt personuppgiftsansvariga, till exempel myndigheter som Skatteverket, när vi är skyldiga att lämna ut sådana uppgifter med stöd av lag eller myndighetsbeslut. När personuppgifter delas med en aktör som är självständigt personuppgiftsansvarig gäller den organisationens integritetspolicy och personuppgiftshantering.

6.     Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Personuppgifter lagras och behandlas aldrig längre än vad som är nödvändigt för respektive ändamål om inte annat anges i lagstiftningen eller andra regler för verksamheten. Vissa uppgifter i exempelvis bokföringen behöver på grund av lagstiftning sparas minst sju år.

För anställda gäller att personuppgifter sparas under anställningstiden, samt tiden därefter som krävs för att uppfylla gällande lagar och regler, exv. LAS.

7.     Vad är dina rättigheter som registrerad?

Som registrerad har du enligt gällande lagstiftning ett antal rättigheter. Du har rätt till att få information om vilka personuppgifter vi har registrerade om dig, i vilket syfte och vilka mottagare som informationen lämnas ut till. Du kan begära rättelse av felaktiga uppgifter och i vissa fall radering.

8.     Kontakta oss vid frågor om hur vi behandlar personuppgifter.

Om du som anställd har frågor om hur vi behandlar personuppgifter kan du kontakta din personaladministratör.

Om du som kund, samarbetspartner, leverantör eller annan intressent har frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter kontakta berörd Affärsområdeschef;

Elkraft
Tony Haraldsson
Tel. +46 703 43 77 88
tony.haraldsson@kewab.se

Entreprenad
Peter Hjalmarsson
Tel. +46 703 48 47 64
peter.hjalmarsson@kewab.se

Maskin & Transport
Mikael Larsson
Tel. +46 705 35 06 50
mikael@utabkarlstad.se

Vi kan komma att göra ändringar i vår integritetspolicy. Den senaste versionen av integritetspolicyn finns alltid här på webbplatsen.